สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบก.ตชด.ภาค 2
เปิดให้บริการประชาชนใน
1 เม.ย.2550


หลักราชการของ รัชกาลที่ 6
ตัดตอนจากบทความของ
พล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวงโสภา
อดีต ผบช.ตชด.

Webboard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนิน
พระราชทานเพลิงศพ
ร้อยตำรวจเอก ธรณิศ ศรีสุข

 

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2552 บก.ตชด.ภาค 2
เมื่อ 10 มกราคม 2552

พิธีลงนามรับ-ส่งหน้าที่
และส่งมอบการบังคับบัญชา
ผบก.ตชด.ภาค 2
พิธีลงนามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ปี 2552
บก.ตชด.ภาค 2
เมื่อ 16 ก.พ. 2552
พิธีบำเพ็ญกุศลและ
ถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระ
ราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงเยี่ยม ร.ร.ตชด.
บ้านหนองตะไก้ 13 ก.พ.52

 

 

พล.ท.วิบูลย์ศักดิ์
หนีพาน มท.ภ.2/ผอ.รมน.
ภาค 2 ตรวจเยี่ยม บก.ตชด.ภาค 2

 

 

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวโรกาสมหามงเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช

 


พล.ต.ต.โชติ ไทยยิ่ง
ผบก.ตชด.ภาค 2

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ธร.กพ.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ขว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ผงป.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
กบ.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
กง.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
ร้อย สสน.ฝอ.บก.ฯ

 

 

ช่องอำนวยความสะดวก
คำนวนระยะทางกรมทางหลวง
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
ค้นหารหัสไปรษณีย์ทั่วไทย

 

 

ฑีฆา ยุโก โหตุ มหาราชา ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 

 

 

 

 

 

 

ระบบฐานข้อมูล ตชด.
ระบบฐานข้อมูล บก.ตชด.ภาค 2
แผนกลยุทธ
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
เป้าประสงค์
ค่านิยม
คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (ตัวชี้วัด)
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2552 ของ บก.ตชด.ภาค 2
การจัดการองค์วามรู้ในเรื่อง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดการองค์ความรู้ในเรื่อง การทำงานมวลชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2551 ระหว่าง ผบช.ตชด. กับ ผบก.ตชด.ภาค 2
คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2551 ระหว่าง ผบก.ตชด.ภาค 2 กับ ผกก.ตชด.21
คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2551 ระหว่าง ผบก.ตชด.ภาค 2 กับ ผกก.ตชด.22
คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2551 ระหว่าง ผบก.ตชด.ภาค 2 กับ ผกก.ตชด.23
คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2551 ระหว่าง ผบก.ตชด.ภาค 2 กับ ผกก.ตชด.24
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2551 ระหว่าง ผบก.ตชด.ภาค 2 กับ ผกก.ตชด.21-24 เมื่อ 28 ก.พ.51
คำรับรองการปฏิบัติราชการของ บก.ตชด.ภาค 2 ปีงบประมาณ 2549
รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ของ บก.ตชด.ภาค 2 ประจำปี 2550(รอบ 12 เดือน)
ข่าวประกวดราคา
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 2 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน บก.ฯ
ประกาศ กก.ตชด.24 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
ประกาศ กก.ตชด.24 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
ประกาศ กก.ตชด.24 เรื่อง สอบราคา จัดซื้อวัสดุอาหารและยาสุนัขสงคราม
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 2 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการหมายเลขโล่ 57396
ประกาศ กก.ตชด.24 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 2 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 2 เรื่อง สอบราจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนนอน
ผลการปฏิบัติงาน
ร้อย ตชด.234 จับกุมยาเสพติด (ยาบ้า) 1,522 เม็ด
ร้อย ตชด.236 จับกุมยาเสพติด (ยาบ้า) 1,652 เม็ด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผบก.ตชด.ภาค 2 เยี่ยมอาการป่วย ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลตำรวจ
แบบฟอร์มใบสมัครแข่งขันฟุตบอล 7 คน " ชุมชนบ้านพัก ตชด. ต้านยาเสพติด "
รายงานการประชุมผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการ บก.ตชด.ภาค 2 ครั้งที่ 3/2551
หนังสือขอบคุณ จาก แม่ทัพภาคที่ 2
คำสั่งแต่งตั้งในอำนาจ ผบก.ตชด.ภาค 2 ที่ 16/2552
คำสั่งแต่งตั้งในอำนาจ ผบก.ตชด.ภาค 2 ที่ 17/2552
คำสั่งแต่งตั้งในอำนาจ ผบก.ตชด.ภาค 2 ที่ 18/2552
รายงานการประชุมผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการ บก.ตชด.ภาค 2 ครั้งที่ 2/2551(25 ก.ค.2551)
คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2551 (เล่ม 1)
คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2551 (เล่ม 2)
กรอบการประเมินตัวชี้วัด มิติที่ 1
ตัวชี้วัดมิติที 1 (เพิ่มเติม)
ตารางกำหนดค่าน้ำหนักตัวชี้วัดแต่ละมิติ
รายงานผลกระทบทางลบต่อการบริการ
ประชุมวิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 ส.ค.51)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารและขับเคลื่อนระบบบริหารความเสี่ยง บก.ตชด.ภาค 2 ปี 2551
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน PMQA ประจำปี 2551 ของ บก.ตชด.ภาค 2
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2551 (15 พฤษภาคม 2551)
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2551 (2 เมษายน 2551)
ระเบียบวาระการประชุมระดับผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2551 (28 ก.พ.2551)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมวด
ข้อความสำหรับประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่น
จรรยาบรรณนักเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พ.ศ.2550
แผนกลยุทธ บก.ตชด.ภาค 2
การจัดการและบริหารงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น CEO
ข้าราชการบำนาญสังกัดหน่วยเบิก บก.ตชด.ภาค 2 ไม่ต้องมาแสดงตนการมีชีวิตต่อหน่วยเบิกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457
แผนกลยุทธ ปี 2550 ของ บก.ตชด.ภาค 2
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 2 ที่ 251/2549 ให้ใช้แผนกลยุทธ ปี 2550
ข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้าง บก.ตชด.ภาค 2 (นำเสนอ ผบช.ตชด.)
โครงสร้าง ตร. ในสังกัด บช.ตชด. (ใหม่) ที่นำเสนอขอปรับปรุง
กิจกรรม
ประชุมผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2552
พิธีปิดการฝึกอบรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ( 17 มีนาคม 2552)
โครงการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจและครอบครับ ปี 2552 ( 11 มีนาคม 2552 )
พลโท วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาน มท.ภ.2/ผอ.รมน.ภ.2 เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล บก.ตชด.ภาค 2
พิธีรับ - มอบ อาคารเรียน ศูนยืฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (5 ธันวาคม 2551)
พิธีวางศิลาฤกษ์ อนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(ร.ร.ศรีสังวาลย์)
พิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2551
ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันพระสรีพัชรินทร์ ณ มณฑลทหารบกที่ 23
วันตำรวจ ประจำปี 2551 (13 ตุลาคม 2551) ของ บก.ตชด.ภาค 2
งานชุมนุมลูกเสือชาวบ้านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิธีร่วมลงนามถวายพระพรและจุดเทียนชัยมหามงคล"วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551"
โครงการพัฒนาจิตใต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการตำรวจ
ทดสอบสมรรถภาพทางรางการ บก.ตชด.ภาค 2 ปี 2551
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ฯ เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2551
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมัคร สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ศรีสังวาลย์ (พอ.สว.) 16 ก.ค.51
บันทึกเทปวิทยุโทรทัศน์ ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพศิษย์เก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 16/2551 ของ บก.ตชด.ภาค 2
วันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 55 ( 6 พฤษภาคม 2551 )
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2551 ของ บก.ตชด.ภาค 2
ศิษย์ ร.ร.ตชด.(บก.ตชด.ภาค 2) เข้าร่วมโครงการทวิภาคีต่างประเทศ (อิสราเอล,จีน)
พิธีรับ-มอบอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ (19 มิ.ย.50)
ตำรวจภูธรในพื้นที่
ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 4
สภ.เมืองขอนแก่น
ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3
TV ช่อง 5
TV ช่อง 7
TV ช่อง 9

 

 

 

 

หน่วยระดับ กก.ตชด.
หน่วยฝึกพิเศษ กฝ.ฯ
หน่วยระดับ กองร้อย ฯ
เยี่ยมชม ร.ร.ตชด.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชา่ยแดนภาค 2
เลขที่ 202 หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.0-4324-6673 ต่อ 230